Notice Board :

Training Program

 Security Guard df dlxnf tyf k'?ifx?sf nflu ;'j0f{ cj;/ Û

:jb]z tyf ljb]zdf -b'jO{ tyf cfa'wfaL_ lbOg] tflnd tyf lnOg] k/LIff;DaGwL cfw'lgs k|ljlwx?sf] k|of]u u/L bIf k|lzIfsx?åf/f tflnd lbO{+b}5 .

Security tflndsf nflu OR5's JolQmx?n] tn lbOPsf tflndsf sIffx?dWo] cfk"mnfO{ ;xh x'g] s'g}klg ldtLsf sIffsf nflu t'/Gt cfj]bg lbg ;Sg'x'g]5 .

Baishakh 2075

 

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

1

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

 

Group AA

Group AA

Group AA

Group BB

Group BB

Group BB

 

 

9

10

11

12

13

14

15

 

Group CC

Group CC

Group CC

Group DD

Group DD

Group DD

 

 

16

17

18

19

20

21

22

 

Group EE

Group EE

Group EE

Group FF

Group FF

Group FF

 

 

23

24

25

26

27

28

29

 

Group GG

Group GG

Group GG

Group HH

Group HH

Group HH

 

 

30

31

 

 

 

 

 

 

Group II

Group II

 

 

 

 

 

 

Jestha 2075

 

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

1

2

3

4

5

 

Group II

Group JJ

Group JJ

Group JJ

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

Group KK

Group KK

Group KK

Group LL

Group LL

Group LL

 

 

13

14

15

16

17

18

19

 

Group MM

Group MM

Group MM

Group NN

Group NN

Group NN

 

 

20

21

22

23

24

25

26

 

Group OO

Group OO

Group OO

Group PP

Group PP

Group PP

 

 

27

28

29

30

31

 

 

Group QQ

Group QQ

Group QQ

Group RR

Group RR

 

Ashar 2075

 

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

Group RR

 

 

3

4

5

6

7

8

9

 

Group SS

Group SS

Group SS

Group TT

Group TT

Group TT

 

 

10

11

12

13

14

15

16

 

Group UU

Group UU

Group UU

Group VV

Group VV

Group VV

 

 

17

18

19

20

21

22

23

 

Group WW

Group WW

Group WW

Group XX

Group XX

Group XX

 

 

24

25

26

27

28

29

30

 

Group YY

Group YY

Group YY

Group ZZ

Group ZZ

Group ZZ

 

 

31

32

 

 

 

Group AAA

Group AAA

 

 

 

Gff]6 M

ð Tfflnd sIff laxfg * ah]b]lv !! ah];Dd x'g]5 .

ð k|To]s sIffsf] Ifdtf a9Ldf #) hgfsf] x'g]5 .

ð tflndsf] s"n cjlw @* 306fsf] x'g]5 .

 


tflnd lnPkl5sf kmfObfx? M

è :jb]z tyf ljb]zdf Security Guard df dfu u/]cg';f/ tkfO{+sf] of]Uotf, pd]/, prfO{, efiff, nufotsf Criteriak"/f ePtf klg cGtdf Security ;DaGwL 1fg gePsf sf/0fn] cGtjf{tf{ ;kmn gx'g ;S5 . To:tf] cj:yfdf af/Daf/ cGtjf{tf{ lbg cfpFbf ;do / k};fsf] aaf{bL x'G5 , h;nfO{ klxnf] k|of;d} ;kmn x'g ;s]sf] v08df ;f] af6 aRg'sf ;fy} rfF8f] /f]huf/Lsf] cj;/ kfpg ;lsG5 , h'g o; tflndaf6 ;Dej 5 .

è Security ;DaGwL cGt//fli6«o :t/sf] 1fg kfOg] x'gfn] cGtjf{tf{ lb+bf cfTdljZjf; a9\5 .

è ljb]zdf k'u]kZrft lbg'kg]{ k/LIffx?df k]mn ePdf k'gM tL k/LIff lbO{ kf; ug{sf nflu lng'kg]{ tflnd vrf{n' x'G5g\ . o:tf] cj:yf cfpg glbg /f]huf/Ldf hfg'eGbf klxnfg} Security ;DaGwL tflnd lnO{ cfk"mnfO{ h:tf];'s} k/LIffsf nflu k"0f{ tof/ agfpg ;lsG5 .

è o; Security ;DaGwL tflnd lnPkZrft Security ;DaGwL 1fg kfO{ h:tf];'s} cGtjf{tf{ / k/LIffx?sf nflu cfk"mnfO{ tof/ /fVg ;lsg] x'gfn] /f]huf/Ldf uPkZrft s'g}klg k/LIff k]mn u/L kms{g'kg]{ / o;n] ubf{ cfˆgf] nufgL u'Dg] l:ylt cfpFb}g .

è o; ;+:yfaf6 nflnd lnPsf k|lzIffyL{x?sf] 8f6f xfdL ;lDdlnt Business Group tyf ;+u7g;+u cfa4 d]gkfj/x?nfO{ pknAw u/fOG5 , h;cg';f/ olb tkfO{+ j}b]lzs /f]huf/Lsf nflu OR5's x'g'x'G5 eg] tkfO{+nfO{ klxnf] k|fyldstf lbOg] x'gfn] tflndkZrft t'/Gt j}b]lzs /f]huf/Lsf w]/} cj;/x? kfpg ;lsG5 .

tflnd cfj]bgsf nflu o; k|f=ln=sf] sfof{nodf sfof{no ;do -laxfg !)M)) ah]b]lv a]n'sL )% M)) ah];Dd_ leqdf cfO{ cfj]bg a'emfpg ;Sg'x'g]5, cyjf lgDg ljlw ckgfpg ;Sg'x'g]5 .

s_ Application Form Download ug{  oxfF Click ug'{xf]; .

v_ Training Application Form e/L Training Class sf] Group ;d]t pNn]v u/L pQm Form sf] Scan Copy xfd|f] Od]n 7]ufgf info@ddnepal.com df Email ug'{xf]; .

cGo cfjZos hfgsf/Lsf nflu tnsf] 7]ufgfdf ;Dks{ /fVg'xf]nf .

8L8L ;]So"l/6L ;le{; k|f=ln=
kmf]g M ०१ ५१०७४३९, $$^%(@@, $$^($&!

df]afOn M ९८०११५९२२२

Od]n M info@ddnepal.com

 
 
 
 

 

Close
Registration Form
Add Client Account
[ You should be atleast 16 Yrs of age to register ]
Feet [ Min. 5, Max. 7 ] Inch [ Min. 0, Max. 11 ]
[Ex. 50.20] [ Min. 45, Max. 150 ]